1. Winkel Heijsteeg Advocaten (hierna ‘WHA’) is een maatschap naar burgerlijk recht die bestaat uit besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Een lijst van de vennoten van WHA wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

2. De Algemene Voorwaarden van Winkel Heijsteeg Advocaten (hierna ‘de Algemene Voorwaarden’) zijn mede bedongen ten behoeve van de vennoten van WHA en de voor WHA werkzame personen, alsmede voor alle personen die bij de uitvoering door WHA voor enige opdracht zijn ingeschakeld respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten WHA aansprakelijk zou kunnen zijn.

3. De Algemene Voorwaarden alsmede de interne kantoorklachtenregeling zijn van toepassing op alle aan WHA verstrekte opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend, indien deze expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door WHA. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is van de opdrachtgever dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Het staat WHA vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen vennoten en de voor WHA werkzame personen te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 en 7:422 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden mogen niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en zij kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke tarief zoals dat door WHA zal worden vastgesteld, te vermeerderen met omzetbelasting. Ten behoeve van de opdrachtgever door WHA betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

7. WHA declareert in beginsel maandelijks, onder gelijktijdige toezending van een specificatie. Een declaratie dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. Te allen tijden kan WHA een voorschot vragen. WHA mag werkzaamheden opschorten als geen voorschot voorhanden is.

8. WHA heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bedragen die de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven bedragen te boven gaan. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat op grond van de verzekering ten laste van WHA komt. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot drie maal het in de desbetreffende zaak in het kalenderjaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van € 25.000,–. De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt mede voor het geval dat ten onrechte een opdracht door WHA geweigerd is en daaruit schade voortvloeit.

9. WHA zal bij de uitvoering van de opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door WHA in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. WHA wordt door opdrachtgever gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen WHA en de derde gelden of die door de derde worden bedongen, waaronder een beperking van aansprakelijkheid van de derde, mede namens de desbetreffende opdrachtgever van WHA te aanvaarden. WHA zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voorzover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Iedere aansprakelijkheid van WHA voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart WHA tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van WHA.

10. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij WHA binnen zes maanden nadat de opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

11. Een dossier zal gedurende zeven jaar worden bewaard, waarna WHA het recht heeft het dossier te vernietigen.

12. De Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van de Algemene Voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.

13. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en WHA is onderworpen aan het Nederlands recht. De Rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Haarlem, is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen de opdrachtgever en WHA kennis te nemen, met dien verstande dat WHA bevoegd blijft de opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de opdrachtgever en WHA kennis te nemen.